Reklamační řád

11. Reklamační řád - zásilkový výdej


11.1. Obecná ustanovení:

Uplatnění a postup vyřízení reklamace bude podléhat nadřazeným předpisům o ochraně spotřebitele a bude se vztahovat pouze na zboží, které bylo zakoupeno u společnosti UNIZDRAV s.r.o. a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. K zakoupenému zboží je přiložen daňový doklad o koupi, sloužící i jako záruční list, na kterém jsou uvedeny identifikační údaje o daném zboží.

11.2. Záručné podmínky:

a) Na zboží je poskytována záruka na 24 (slovy: dvacet čtyři) měsíců (výjimkou jsou výrobky s omezenou záruční dobou, viz bod 2, odstavec j). Tato doba začíná dnem převzetím zboží a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě a její délka je doba od uplatnění reklamace do dne, kdy je spotřebitel povinen po skončení opravy si zboží převzít, a to i v případě, že tak kupující neudělal.

b) Záruka se vztahuje na všechny viditelné i skryté poškození zboží, které nejsou slučitelné s jeho funkčností, užitnými a estetickými vlastnostmi.

c) Kupující je povinen si zboží prohlédnout po jeho převzetí bez zbytečného odkladu. Převzetím rozumíme předání zboží přepravcem zákazníkovi. Zároveň je povinen oznámit prodávajícímu ihned po provedení kontroly dodaného zboží všechny nedostatky (poškození), které zjistil nebo které při odborné kontrole bylo možné zjistit. Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží s údaji na faktuře či dodacím listu, je nezbytné podat o tomto stavu zprávu prodávajícímu do tří pracovních dnů ode dne převzetí zboží (objednávky).

d) Kupující je povinen oznámit zjištěné nedostatky prodávajícímu písemně na adrese prodávajícího. V oznámení kupující musí uvést zjištěné nedostatky (charakteristika, jak se projevují), popř. přiložit foto a musí uvést nárok, který v důsledku škody uplatňuje. Kupující v důsledku poškození zboží může uplatnit následující kroky: dodání chybějícího zboží, oprava zboží, výměnu poškozeného zboží, přiměřenou slevu z kupní ceny zboží, odstoupení od smlouvy (nárok na odstoupení od smlouvy je uskutečnitelný pouze v případě, že ani jedno z výše zmíněných řešení není realizovatelné).

e) Reklamační formulář zašle kupující písemně poštou na adresu prodejce nebo osobně na adrese prodejce, který mu je za tímto účelem povinen vystavit potvrzení o podání reklamace.

f) Odběratel doručí na vlastní náklady a riziko reklamované zboží na adresu provozovny společnosti UNIZDRAV CZ, s.r.o. nebo jinou dodavatelem určenou adresu. Zboží musí být v původním obalu (pokud jej obsahoval) v kompletním stavu. Ke každému zboží musí předložit doklad o koupi zboží.

g) Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

  • poškozením zboží při přepravě. Takové škody je nutné řešit s přepravcem při přebírání zboží,
  • porušením ochranných pečetí a garančních nálepek, pokud se nacházejí na výrobku,
  • mechanickým poškozením, neodbornou instalací, manipulací a obsluhou,
  • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry určenému prostředí,
  • pokud zboží bylo poškozeno živly (voda, oheň, blesk, ...), nebo zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním, přepětím, nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo poškozený jiným vnějším vlivům.

h) V případě neoprávněné reklamace zboží spotřebitelem je prodávající oprávněn účtovat spotřebiteli práci nutnou k otestování zboží v sazbě 300,- Kč bez DPH.

i) Společnost UNIZDRAV CZ, s.r.o. si vyhrazuje právo nahradit špatné a neopravitelné výrobky za zboží z stejnými parametry.

12. Smluvní pokuty

12.1. Prodávajíci si vyhrazuje právo udělit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 300,- Kč v případe, že vytvořil objednávku, kterou nekompenzují a zboží si od dopravce nevyzvedl, a tak byl vrácen zpět prodávajícimu, jelikož porušil ustanovení v čl. 3. bod 3.1. Tato smluvní pokuta zahrnuje náklady na dopravu jako i snakci za nenaplnění kupní smlouvy.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Prodávajíci si vyhrazuje právo měnit a doplňovat tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační podmínky i bez předchozího upozornění kupujícího. V případe změny všeobecných obchodních podmínek nebo reklamačných podmínek, se řídi celý proces nákupu prostředníctvím těch všeobecných obchodních podmínek, ktoré platily v okamžiku odeslání objednávky kupujícím.

13.2. Odesláním objednávky kupujíci si přečetl všeobecné obchodní podmínky jakož i reklamační podmínky a souhlasí s jejich zněním. Kupující bude před odesláním objednávky vyzván, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že se s obchodními a reklamačními podmínkami seznámil, přečetl je, porozuměl jejich obsahu a v celém rozsahu s nimi souhlasí.

V Prahe 1.12.2016