Obchodní podmínky

1. Obecná ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky byly zpracovány dle Zákona o ochraně spotřebitele a Zákona o elektronickém obchodu ve znění pozdějších předpisů a občanského zákoníku,

1.2. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, firmou UNIZDRAV CZ, s.r.o. se sídlem Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 055 73 246 DIČ:05573246 (dále jen "prodávající") a kupujícím, jejímž předmětem je koupě a prodej zboží na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

1.3. Smluvní strany se dohodly, že kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje svůj souhlas s tím, že tyto obchodní podmínky a ustanovení se budou vztahovat na každou kupní smlouvu uzavřenou prostřednictvím internetové stránky prodávajícího, na jejímž základě prodávající dodá zboží prezentován na dotčené internetové stránce kupujícímu (dále jen "kupní smlouva") a na všechny vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, vzniklé při uzavírání kupní smlouvy.

1.4. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

2. Způsob uzavírání kupní smlouvy (objednávka)

2.1. Kupní smlouva je uzavřena závazným akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy kupujícího prodávajícím v jedné z následujících forem:

 •      zasláním e-mailové zprávy kupujícího prodávajícímu,
 •      kupujícím vyplněného a odeslaného formuláře na internetové stránce prodávajícího,
 •      telefonickou objednávkou kupujícího prodávajícímu.

2.2. Po přijetí objednávky vydá prodávající kupujícímu potvrzení označené jako "Zpracování objednávky", o akceptování objednávky formou emailu nebo telefonicky..

3. Práva a povinnosti kupujícího

3.1. Kupující je povinen:

 • převzít objednané nebo zakoupené zboží,
 • zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti včetně nákladů na doručení zboží,
 • nepoškozovat dobré obchodní jméno prodávajícího.
 • potvrdit v dodacím listu převzetí zboží svým podpisem nebo podpisem jím pověřené osoby,

3.2. Kupující má právo na dodání zboží v kvalitě, termínu, množství a místě dohodnutém stranami v potvrzení objednávky.

4. Práva a povinnosti prodávajícího

4.1. Prodávající je povinen:

 • dodat na základě objednávky potvrzené prodávajícím kupujícímu zboží v dohodnutém množství, termínu, kvalitě a zabalit jej způsobem vhodným pro jeho ochranu při přepravě,
 • odevzdat kupujícímu spolu se zbožím v písemné podobě návod ve slovenském jazyce, nebo zkrácený návod ve slovenském jazyce, ze kterého je zřejmé jeho použití a nastavení, záruční list, dodací list a daňový doklad. Pro uplatnění záruky je možné akceptovat mj i daňový doklad s vyznačeným výrobním číslem, který slouží zároveň i jako dodací list,
 • zajistit, aby dodané zboží splňovalo platné právní předpisy ČR.

4.2. Prodávající má právo na včasné a řádné zaplacení kupní ceny od kupujícího za dodané zboží.

U závazné objednávky, kdy je výrobek vyroben na míru dle požadavků zákazníka, zákazník ztrácí nárok na odstoupení od kupní smlouvy do  14 dnů.

5. Dodací podmínky

5.1. Zboží je prodáváno podle vystavených obrázků, katalogů, vzorů, popisů, vzorníků a typových listů prodávajícího umístěných na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

5.2. Prodávající je povinen objednávku kupujícího splnit a zboží dodat kupujícímu ve lhůtě nejpozději do 10 pracovních dnů od dodání zboží dodavatelem nebo výrobcem zboží prodávajícímu.

5.3. Objednávky přijaté do 11.00 hod. a zboží které je skladem se zpravidla expedují do 2 pracovních dní a doručuje do 2 dnů kurýrem.

5.4. Kupující je povinen převzít zboží v místě, které je uvedeno v potvrzení objednávky kupujícího prodávajícím. V případě, že dojde ke zpoždění dodání zboží ze strany prodávajícího, prodávající je oprávněn prodloužit lhůtu pro dodání zboží, a to i opakovaně, o čem je kupující telefonicky seznámen prodávajícím. V případě, že kupující nepřevezme objednané zboží do 14 dnů ode dne, kdy byl kupujícímu dostupný, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a prodat zboží třetí osobě.

5.5. Rozměry, váha a ostatní údaje o zboží obsažené v katalozích, obrázcích, popisech a jiných písemnostech prodávajícího umístěné na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího mohou být ilustračního charakteru a mohou být i rozdílné a závislé od výrobce - jsou orientačními údaji. Parametry zboží však odpovídají technickým údajům prezentovaných v příslušných názvech av jmenovitě srovnatelných tovarových položkách.

5.6. Kupující je povinen zkontrolovat neporušitelnost obalu zásilky ihned po doručení. Pokud je obal zboží mechanicky poškozen, kupující je povinen tuto skutečnost oznámit dopravci a za jeho přítomnosti zkontrolovat stav zboží pod obalem. V případě zjištění poškození zboží sepíše dopravce s kupujícím záznam, tzv. škodní protokol. Na základě takto vyhotoveného záznamu prodávající poskytne odstranění závady zboží, slevu na zboží nebo v případě neodstranitelných vad zboží dodat kupujícímu nové zboží.

5.7. Kupující je oprávněn v případě nedodání zboží prodávajícím ve lhůtě 10 pracovních dnů od potvrzeného termínu dodání odstoupit od potvrzené objednávky. Pokud kupující za zboží předem zaplatil, prodávající mu vrátí zaplacenou částku bez hotovostním převodem na účet kupujícího určený kupujícím, do 3 pracovních dnů od doručení odstoupení od objednávky.

5.8. Poštovné a balné dle aktuálního ceníku je platné pouze pro doručení v rámci ČR, pro jiné státy stanoví po vzájemném odsouhlasení se zákazníkem.

6. Kupní cena

6.1. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu cenu zboží dohodnutou v potvrzení objednávky včetně nákladů na doručení zboží (dále jen "kupní cena") formou hotovostní platby v sídle prodávajícího, dobírkou prostřednictvím kurýra nebo bezhotovostním převodem na účet prodávajícího.

6.2. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu kupní ceny v případě změny právních předpisů, nebo změny cen od dodavatelů nebo výrobců zboží.

6.3. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za dohodnuté zboží ve lhůtě uvedené v potvrzení objednávky, nejpozději však při převzetí zboží.

7. Nadobudnutí vlastnictví a přechod odpovědnosti za škody na zboží

7.1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny za zboží.

7.2. Odpovědnost za škody způsobené na zboží přechází na kupujícího v okamžiku, kdy převezme zboží od prodávajícího, nebo když tak neučiní včas, pak v době kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující zboží nepřevezme.

8. Osobní údaje a jejich ochrana

8.1. Provozovatel neposkytuje osobní údaje kupujícího třetí osobě, kromě přepravní společnosti pro doručení zboží nebo služeb nebo státním orgánům v případě kontroly.

8.2. Provozovatel od kupujícího získává následující osobní údaje: titul, jméno, příjmení, adresa, adresa pro doručení, telefonní číslo, e-mailová adresa.

8.3. Vámi poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány za účelem korektního vyřízení Vaší objednávky.

8.4. Provozovatel je povinen zajistit osobní údaje před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám, které mě zpracované v bezpečnostní směrnici.

8.5. Jestliže kupující souhlasil se zpracováváním osobních údajů při registraci v e-shopu na marketingové účely souhlasil se zasíláním především e-mailových zpráv na kontaktní emailovou adresu, telefonickým kontaktováním a SMS nebo zasíláním adresní pošty na kontaktní adresu.

8.6. Svůj souhlas může kupující kdykoli písemně odvolat zasláním Odvolání se zpracováním osobních údajů, přičemž tyto okamžitě blokujeme nebo likvidujeme. A z naší strany Vámi poskytnuté osobní údaje již nebudeme používat pro marketingové účely.

8.7. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope s registráciou vo vernostnom programe súhlasil so zhromažďovaním získaných osobných údajov vrátane informácií o objednávkach za účelom poskytovania zliav.

8.8. Svůj souhlas může kupující kdykoli písemně odvolat zasláním Odvolání se zpracováním osobních údajů, přičemž tyto okamžitě blokujeme nebo likvidujeme. A z naší strany Vámi poskytnuté osobní údaje již nebudeme používat ve věrnostním programu.

9. Storno objednávky

9.1. Stornovat objednané zboží má zákazník právo do 24 hodin od vytvoření objednávky bez storno poplatku. Stornování již vyexpedované objednávky je možné, ovšem za poplatek ve výši dopravních nákladů uvedených v objednávce. Storno objednávky nám zašlete na adresu obchod@unizdrav.cz kde uveďte všechny detaily objednávky, kterou chcete zrušit.

10. Odstúpení od vybavené objednávky

10.1. Pokud prodávající nemůže splnit své povinnosti vyplývající z kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu nebo provedl tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy nebo z důvodů vyšší moci nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od něho spravedlivě požadovat není schopen dodat zboží zákazníkovi ve lhůtě stanovené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v objednávce, prodávající je povinen o této skutečnosti  informovat kupujícího a zároveň je povinen nabídnout kupujícímu náhradní plnění nebo možnost pro kupujícího odstoupit od kupní smlouvy (stornovat objednávku). V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy z důvodů uvedených v tomto bodě těchto reklamačních a obchodních podmínek, je prodávající povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou zálohu za zboží dohodnutý v kupní smlouvě ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy převodem na účet určený kupujícím .

10.2. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu v souladu zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku (dále jen "Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku") ve lhůtě 14 kalendárnych dnů od převzetí zboží, resp. ode dne uzavření smlouvy o poskytnutí služby nebo smlouvy o poskytování elektronického obsahu není poskytnut na hmotném nosiči, jestliže prodávající včas a řádně splnil informační povinnosti podle ust. § 3 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

10.3. Kupující má právo v této lhůtě po převzetí zboží rozbalit a odzkoušet obdobným způsobem jako je obvyklé při nákupu v klasickém "kamenném" obchodě, a to v rozsahu nezbytném pro zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

10.4. Lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná běžet v den, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží, nebo se
- Zboží objednané kupujícím v jedné objednávce dodávají odděleně, ode dne převzetí zboží, který byl dodán jako poslední,
- Dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, ode dne převzetí posledního dílu nebo posledního kusu,
- Na základě smlouvy zboží dodává opakovaně v určeném období ode dne převzetí prvního dodaného zboží.

10.5. Kupující může odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je koupě zboží i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.

10.6. Odstoupení od smlouvy musí kupující učinit písemnou formou nebo telefonicky způsobem nevzbuzujícím pochybnosti, že došlo k odstoupení od smlouvy nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém médiu nebo pomocí formuláře. Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, pokud oznámení o odstoupení od smlouvy a zboží bylo odesláno prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty.

10.7. Odstoupení od kupní smlouvy dle předchozího bodu těchto obchodních a reklamačních podmínek musí obsahovat informace požadované ve formuláři odstoupení od kupní smlouvy, zejména identifikaci kupujícího, číslo a datum objednávky, přesnou specifikaci zboží, způsob, jakým má prodávající vrátit již přijatá plnění, zejména číslo účtu a / nebo poštovní adresu kupujícího. Číslo účtu je třeba zaslat e-mailem na adresu obchod@unizdrav.sk.

10.8. Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, ruší se od začátku i každá doplňková smlouva související s kupní smlouvou, od které kupující odstoupil. Od kupujícího není možné požadovat žádné náklady nebo jiné platby v souvislosti se zrušením doplňkové smlouvy kromě úhrady nákladů a plateb uvedených Zákone o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku a ceny za službu, pokud je předmětem smlouvy poskytnutí služby a došlo k úplnému poskytnutí služby.

10.9. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě do 14 dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy zaslat zboží zpět na adresu sídla provozovatele nebo ho předat prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. To neplatí, jestliže kupujíci navrhl, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Lhůta podle první věty tohoto bodu těchto obchodních a reklamačních podmínek se považuje za zachovanou, pokud bylo zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty.

10.10. Kupující je povinen doručit prodávajícímu zboží kompletní včetně kompletní dokumentace, nepoškozené, v originálním obalu a nepoužívaný.

10.11. Doporučuje se zboží pojistit. Zásilky na dobírku prodávající nepřebírá. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit kupujícímu všechny platby, které od něho přijal na základě kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a dalších nákladů a poplatků . Prodávající není povinen vrátit kupujícímu platby podle tohoto bodu těchto obchodních a reklamačních podmínek před tím, než mu je doručeno zboží nebo dokud kupující neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu, ledaže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby.

10.12. Prodávající není povinen uhradit spotřebiteli dodatečné náklady, pokud si spotřebitel výslovně zvolil jiný způsob doručení, jak je nejlevnější běžný způsob doručení nabízené prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil spotřebitel, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízené prodávajícím.

10.13. Kupující hradí náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. To neplatí, jestliže prodávající souhlasil, že je bude snášet sám nebo pokud nesplnil povinnost.

10.14. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží. Spotřebitel neodpovídá za snížení hodnoty zboží, pokud si prodávající nesplnil informační povinnost o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy.

10.15. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu kupní cenu za zboží stejným způsobem, jaký použil kupující při své platbě, pokud se s kupujícím nedohodne na jiném způsobu vrácení plateb, aniž kupujícímu v této souvislosti byly účtovány další poplatky.

10.16. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, který je používán, poškozený nebo neúplný, zavazuje se kupující uhradit prodávajícímu:
- Náklady vzniklé prodávajícímu v souvislosti s opravou zboží a jeho uvedením do původního stavu kalkulovány dle ceníku pro pozáruční servis zboží. Kupující je povinen ve smyslu tohoto bodu reklamačních a obchodních podmínek prodávajícímu uhradit prodávajícímu náhrady nejvíce ve výši rozdílu mezi kupní cenou zboží a hodnotou zboží v době odstoupení od kupní smlouvy.

10.17. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem jsou:

 • prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele,
 • prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,
 • prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukovoobrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil,
 • poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud se jeho poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.
 • prodej zboží, který byl v době po uzavření smlouvy a převzetí zboží od prodávajícího kupujícímu smontovaný, složený nebo použitý takovým způsobem, že jeho opětovné uvedení do původního stavu prodávajícím není možné bez vynaložení zvýšeného úsilí a zvýšených nákladů, např. složený nebo smontovaný nábytek a pod.
 • prodej náhradních dílů, které jsou objednány na požádání zákazníka.
   

11. Reklamační řád


11.1. Obecná ustanovení:

Uplatnění a postup vyřízení reklamace bude podléhat nadřazeným předpisům o ochraně spotřebitele a bude se vztahovat pouze na zboží, které bylo zakoupeno u společnosti UNIZDRAV s.r.o. a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. K zakoupenému zboží je přiložen daňový doklad o koupi, sloužící i jako záruční list, na kterém jsou uvedeny identifikační údaje o daném zboží.

11.2. Záručné podmínky:

a) Na zboží je poskytována záruka na 24 (slovy: dvacet čtyři) měsíců (výjimkou jsou výrobky s omezenou záruční dobou, viz bod 2, odstavec j). Tato doba začíná dnem vystavení dokladu o koupi zboží a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě a její délka je doba od uplatnění reklamace do dne, kdy je spotřebitel povinen po skončení opravy si zboží převzít, a to i v případě, že tak kupující neudělal.

b) Záruka se vztahuje na všechny viditelné i skryté poškození zboží, které nejsou slučitelné s jeho funkčností, užitnými a estetickými vlastnostmi. U zboží kupující prokazuje původ zboží fakturou (dodacím listem). Kvůli tomu je kupující povinen si tento doklad po dobu trvání záruky ponechat a uschovat.

c) Kupující je povinen si zboží prohlédnout po jeho převzetí bez zbytečného odkladu. Převzetím rozumíme předání zboží přepravcem zákazníkovi. Zároveň je povinen oznámit prodávajícímu ihned po provedení kontroly dodaného zboží všechny nedostatky (poškození), které zjistil nebo které při odborné kontrole bylo možné zjistit. Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží s údaji na faktuře či dodacím listu, je nezbytné podat o tomto stavu zprávu prodávajícímu do tří pracovních dnů ode dne převzetí zboží (objednávky).

d) Kupující je povinen oznámit zjištěné nedostatky prodávajícímu písemně na adrese prodávajícího. V oznámení kupující musí uvést zjištěné nedostatky (charakteristika, jak se projevují), popř. přiložit foto a musí uvést nárok, který v důsledku škody uplatňuje. Kupující v důsledku poškození zboží může uplatnit následující kroky: dodání chybějícího zboží, oprava zboží, výměnu poškozeného zboží, přiměřenou slevu z kupní ceny zboží, odstoupení od smlouvy (nárok na odstoupení od smlouvy je uskutečnitelný pouze v případě, že ani jedno z výše zmíněných řešení není realizovatelné).

e) Reklamační formulář zašle kupující písemně poštou na adresu prodejce nebo osobně na adrese prodejce.

f) Odběratel doručí na vlastní náklady a riziko reklamované zboží na adresu provozovny společnosti UNIZDRAV CZ, s.r.o. nebo jinou dodavatelem určenou adresu. Zboží musí být v původním obalu (pokud jej obsahoval) v kompletním stavu. Ke každému zboží musí předložit doklad o koupi zboží.

g) Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

 • poškozením zboží při přepravě. Takové škody je nutné řešit s přepravcem při přebírání zboží,
 • porušením ochranných pečetí a garančních nálepek, pokud se nacházejí na výrobku,
 • mechanickým poškozením, neodbornou instalací, manipulací a obsluhou,
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry určenému prostředí,
 • pokud zboží bylo poškozeno živly (voda, oheň, blesk, ...), nebo zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním, přepětím, nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo poškozený jiným vnějším vlivům.

h) V případě neoprávněné reklamace zboží spotřebitelem je prodávající oprávněn účtovat spotřebiteli práci nutnou k otestování zboží v sazbě 10 € bez DPH.

i) Společnost UNIZDRAV CZ, s.r.o. si vyhrazuje právo nahradit špatné a neopravitelné výrobky za zboží z stejnými parametry.

12. Smluvní pokuty

12.1. Prodávajíci si vyhrazuje právo udělit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 300,- KČ v případe, že vytvořil objednávku, kterou nekompenzují a zboží si od dopravce nevyzvedl, a tak byl vrácen zpět prodávajícimu, jelikož porušil ustanovení v čl. 3. bod 3.1. Tato smluvní pokuta zahrnuje náklady na dopravu jako i snakci za nenaplnění kupní smlouvy.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Prodávajíci si vyhrazuje právo měnit a doplňovat tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační podmínky i bez předchozího upozornění kupujícího. V případe změny všeobecných obchodních podmínek nebo reklamačných podmínek, se řídi celý proces nákupu prostředníctvím těch všeobecných obchodních podmínek, ktoré platily v okamžiku odeslání objednávky kupujícím.

13.2. Odesláním objednávky kupujíci si přečetl všeobecné obchodní podmínky jakož i reklamační podmínky a souhlasí s jejich zněním. Kupující bude před odesláním objednávky vyzván, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že se s obchodními a reklamačními podmínkami seznámil, přečetl je, porozuměl jejich obsahu a v celém rozsahu s nimi souhlasí.

V Prahe 1.12.2016